Algemene voorwaarden

DARE EVENTS B.V.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel uitmaken en van toepassing zijn op alle overeenkomsten van deelname tussen Dare Events B.V. en exposant met betrekking tot de standruimte(n) en eventuele aanvullende producten en diensten van Dare Events B.V. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Dare Events B.V. De toepasselijkheid van eventuele door de exposant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De besloten vennootschap Dare Events B.V. als (mede-) organisator van een beurs, alsmede eventueel de (rechts)persoon in samenwerking waarmee de beurs wordt georganiseerd en hun bevoegde vertegenwoordigers.

3. Exposant: de natuurlijke of de rechtspersoon die met Dare Events B.V. een overeenkomst van deelname sluit.

4. Mede-exposant: de natuurlijke of de rechtspersoon die niet zelf een overeenkomst van deelname sluit met Dare Events B.V., maar die binnen de standruimte van een exposant artikelen tentoonstelt of zich daar op andere wijze presenteert.

5. Accommodatieverhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Dare Events B.V. de ruimte verhuurt waar de beurs wordt gehouden.

6. Beursaccommodatie: de ruimte waar de beurs plaatsvindt, zoals door de accommodatieverhuurder ter beschikking gesteld.

7. Offerte: de door Dare Events B.V. schriftelijk opgestelde voorlopige reservering van een bepaalde standruimte. Dare Events B.V. is gerechtigd, zolang met de exposant nog geen overeenkomst van deelname tot stand is gekomen, de offerte te allen tijde in te trekken.

8. Deelnamebevestiging: de door Dare Events B.V. opgestelde schriftelijke bevestiging, die Dare Events B.V. verzendt naar aanleiding van een door de exposant toegezonden bindend inschrijfformulier dan wel ter bevestiging van de ontvangst van de door de exposant ondertekende offerte. In deze deelnamebevestiging zijn de essentialia (o.m. omvang van de standruimte, deelnamekosten, locatie) met betrekking tot het ter beschikking stellen van de standruimte aan de exposant opgenomen.

9. Bindend inschrijfformulier: het document waarmee de exposant aangeeft te willen deelnemen aan de beurs en verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Dare Events B.V. behoudt zich het recht voor de inschrijving op basis van het bindend inschrijfformulier af te wijzen op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, of desnoods zonder opgave van redenen.

10. Overeenkomst van deelname: de overeenkomst tussen Dare Events B.V. en exposant die ontstaat door a) ondertekening van de offerte door de exposant of b) de toezending van een deelnamebevestiging door Dare Events B.V. op basis van het door de exposant aan Dare Events B.V. gezonden bindend inschrijfformulier.

11. Beurs: de beurs, tentoonstelling, manifestatie of het evenement ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten.

12. Artikelen: de artikelen die door de exposant op de beurs worden getoond en/of diensten die door hem worden geleverd.

13. Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte, aan de exposant ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie, omvang en type door Dare Events B.V. worden aangegeven.

14. Deelnamekosten: alle door de exposant aan Dare Events B.V. verschuldigde kosten in verband met zijn beursdeelname, waaronder kosten ter zake van de standruimte en alle overige kosten.

Artikel 2 De overeenkomst van deelname

1. De overeenkomst van deelname houdt in dat Dare Events B.V., tegen betaling van de deelnamekosten, voor de periode van de betreffende beurs een bepaalde standruimte ter beschikking stelt aan de exposant.

2. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst van deelname.

3. Indien de overeenkomst van deelname wordt gesloten ten aanzien van meerdere standruimten, is het geen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald van toepassing op elke individuele standruimte.

4. Door de exposant op het bindend inschrijfformulier dan wel op de offerte aangegeven wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige (van deze Algemene Voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst van deelname, indien schriftelijk door Dare Events B.V. bevestigd.

5. De exposant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die het gevolg zijn van het aangaan van de overeenkomst van deelname.

6. De exposant verklaart alle consequenties van de inschrijving die voortvloeien uit de ondertekening van het bindend inschrijfformulier dan wel ondertekening van de offerte te zullen aanvaarden, ook indien de ondertekening is gedaan door een niet tekeningsbevoegde.

7. Na de ondertekening van het bindend inschrijfformulier en vóór de totstandkoming van de overeenkomst van deelname overeenkomstig artikel 1 lid 8, dient in deze Algemene Voorwaarden voor het begrip “overeenkomst van deelname” “bindend inschrijfformulier” gelezen te worden en voor “exposant” “inschrijver”.

8. Indien door Dare Events B.V. een termijn is vastgesteld voor het insturen van een document door de exposant, dient de datum van ontvangst van het document door Dare Events B.V. ter bepaling of tijdig is gereageerd.

9. Na insturing van het door de exposant ondertekende bindend inschrijfformulier dan wel de door de exposant ondertekende offerte kan de exposant zijn inschrijving slechts annuleren in één van de gevallen genoemd in artikel 6.

10. De exposant kan zich er niet op beroepen, dat zijn inschrijving mondeling zou zijn ingewilligd. 11. De exposant is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen.

12. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 1 zijn deze Algemene Voorwaarden slechts van toepassing op de rechtsverhouding tussen Dare Events B.V. en de exposant. Tenzij anders bepaald kunnen derden, waaronder mede-exposanten, aan deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 3 Data, tijden en beursaccomodatie

1. Dare Events B.V. stelt de data waarop, en de beursaccommodatie waarin de beurs gehouden wordt vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden van de beurs en afbraak.

2. Dare Events B.V. kan de voor de beurs vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie wijzigen, dan wel besluiten een beurs geen doorgang te doen vinden.

3. Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of beursaccommodatie blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht.

4. In geen geval kan de exposant jegens Dare Events B.V. aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.

Artikel 4 Indeling

1. De exposant heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de standruimte zoals door Dare Events B.V. in de deelnamebevestiging is vastgesteld. De door Dare Events B.V. vastgestelde locatie, oppervlakte en type van de standruimte zijn bindend.

2. Dare Events B.V. is te allen tijde vóór aanvang van de beurs gerechtigd de indeling van de beurs te herzien en daarbij de aan de exposant toegewezen standruimte te wijzigen of groepen te wijzigen of te hergroeperen. Dare Events B.V. spant zich er in een zodanig geval voor in de exposant een qua oppervlakte vergelijkbare standruimte aan te bieden, met dien verstande dat de daaruit voortvloeiende nieuwe deelnamekosten maximaal 10% kunnen afwijken van de oorspronkelijke deelnamekosten.

3. Door de exposant te maken kosten in verband met een herindeling, zoals bepaald in lid 2 van dit artikel, komen voor rekening van de exposant.

4. Annulering door de exposant naar aanleiding van het in dit artikel bepaalde, is slechts mogelijk in één van de in artikel 6 genoemde gevallen.

Artikel 5 Betaling

1. Betaling van de deelnamekosten en alle overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, alles zonder korting of compensatie, tenzij op de factuur een afwijkende vervaldatum is aangegeven.

2. Dare Events B.V. heeft het recht te factureren zodra de overeenkomst van deelname tot stand is gekomen. De definitieve factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota.

3. De exposant is aansprakelijk voor alle aan Dare Events B.V. verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelname, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam.

4. Ook indien een afwijkend factuuradres is opgegeven, blijft de exposant jegens Dare Events B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die verband houden met zijn deelname.

5. Bij niet tijdige betaling van enig aan Dare Events B.V. verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten komen voor rekening van de exposant, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.

6. Dare Events B.V. is gerechtigd betalingen gedaan ter zake van een deelname allereerst in mindering te brengen op ten laste van de exposant nog openstaande vorderingen uit eerdere deelnames.

7. Indien de exposant de deelnamekosten of enig ander aan Dare Events B.V. verschuldigd bedrag niet (geheel) vóór aanvang van de opbouw van de beurs heeft voldaan is Dare Events B.V. gerechtigd, na schriftelijke of mondelinge aanzegging en ingebrekestelling, de exposant de toegang tot de (opbouw van) de beurs te ontzeggen en/of de overeenkomst van deelname met onmiddellijke ingang als beëindigd te beschouwen.

In een zodanig geval blijft de exposant gehouden de volledige deelnamekosten, alsmede alle overige aan Dare Events B.V. verschuldigde kosten integraal te voldoen, zonder aanspraak te kunnen maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade in welke zin dan ook, ter zake van de ontzegging van de toegang tot de beurs en/of de beëindiging van de overeenkomst van deelname.

Artikel 6 Annulering en ontbinding

Naast de gronden als genoemd in lid 2 tot en met 4 van dit artikel, kan de exposant zijn inschrijving door toezending van bindend inschrijfformulier c.q. overeenkomst van deelname slechts annuleren met inachtneming van de volgende betalingsregeling:

1. Annulering tot 365 dagen (1 jaar) voor aanvang van de beurs: 25% van de deelnamekosten; Annulering van 365 tot 182 dagen (1 jaar) voor aanvang van de beurs: 50% van de deelnamekosten; Annulering van 182 tot 84 dagen (0,5 jaar) voor aanvang van de beurs: 75% van de deelnamekosten; Annulering van 84 dagen voor, tot de dag van aanvang van de beurs: 100% van de deelnamekosten.

2. Onder “aanvang van de beurs” wordt verstaan de eerste opbouwdag van de beurs. Annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven.

3. Indien de exposant, na herindeling door Dare Events B.V., geen vergelijkbare standruimte aanbiedt (conform de criteria genoemd in artikel 4 lid 2), heeft de exposant het recht de overeenkomst van deelname kosteloos te annuleren. De annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven binnen 14 werkdagen na dagtekening van het schriftelijke voorstel van Dare Events B.V. inhoudende de alternatieve standruimte(n).

4. Ingeval ten aanzien van de exposant op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, kan de overeenkomst van deelname door het enkele intreden van vorenbedoelde aanvrage door Dare Events B.V. ontbonden worden en blijft de exposant de volledige deelnamekosten verschuldigd, alsmede de in verband met zijn 5 – 10 deelname op zijn verzoek door of middels Dare Events B.V. gemaakte overige kosten, onverminderd het recht van Dare Events B.V. tot het vorderen van kosten, schade en interesten.

5. Ingeval op enig tijdstip na het tot stand komen van de overeenkomst van deelname Dare Events B.V. gegronde redenen heeft te vrezen dat deelname aan de beurs door de exposant op enigerlei wijze schade aan Dare Events B.V., de beurs of overige exposanten zal kunnen toebrengen, heeft Dare Events B.V. het recht de overeenkomst van deelname bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden. De exposant blijft alsdan de volledige deelnamekosten alsmede de in verband met zijn deelname op zijn verzoek door of middels Dare Events B.V. gemaakte overige kosten geheel verschuldigd, onverminderd het recht van Dare Events B.V. tot het vorderen van kosten, schade en interesten.

6. Voor het vaststellen van in dit artikel genoemde termijnen is het bepaalde in lid 8 van artikel 2 van toepassing.

7. Annulering of ontbinding op grond van dit artikel kan nimmer aanleiding zijn tot het vergoeden door Dare Events B.V. van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de exposant.

Artikel 7 Aanvullende producten en diensten

1. Dare Events B.V. kan, al dan niet tegen betaling door de exposant, ten behoeve van de beurs aanvullende producten en diensten bieden.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op alle door of namens Dare Events B.V. geleverde aanvullende producten en diensten, tenzij anders bepaald. Indien hiervoor derden worden ingeschakeld zijn, tenzij anders bepaald, de leveringsvoorwaarden van deze derden niet van toepassing.

3. Indien en voor zover van toepassing, bepaalt Dare Events B.V. de wijze waarop publicitaire vermeldingen worden geredigeerd en behoudt zich het recht voor zo nodig de gegevens van de exposant te bekorten of op enige andere wijze van de opgave van de exposant af te wijken, desnoods zonder opgave van redenen.

4. Indien de exposant in zijn publicitaire uitingen door hem aangeboden artikelen en/of diensten noemt, kan hij slechts die artikelen en/of diensten opgeven die zowel binnen zijn leveringsprogramma vallen als die naar het oordeel van Dare Events B.V. tot het expositieprogramma van de betreffende beurs behoren.

5. Alle gegevens die door middel van gebruik van diensten van Dare Events B.V. dan wel door haar geselecteerde derden worden gegenereerd ten behoeve van de exposant of gegevens die worden gegenereerd door exposant als gevolg van gebruik door exposant van deze diensten mogen door Dare Events B.V. worden gebruikt. Indien deze gegevens persoonsgegevens in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens zijn, vrijwaren partijen elkaar over en weer tegen alle aanspraken die jegens één der partijen mochten worden ingesteld wegens schending van wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens of schending van het gesteld bij of krachtens wet- en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens als gevolg van gebruik van persoonsgegevens door de andere partij. Partijen zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van bescherming en gebruik van deze persoonsgegevens.

De beurs

Artikel 8 Standbouw en inrichting van de standruimte

1. De exposant is verplicht zijn stand op te (doen) bouwen en in te (doen) richten gedurende de daartoe aangegeven dagen en tijdstippen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.

2. De exposant krijgt de standruimte ter beschikking zonder standbouw, inrichting, meubilering of enige andere (technische) voorziening, tenzij in de overeenkomst van deelname anders is bepaald.

3. Bij de inrichting van de standruimte dient de exposant zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door Dare Events B.V. uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften.

4. Op verzoek van Dare Events B.V. dienen alle plannen, ontwerpen en/of maquettes voor stands uiterlijk op het door Dare Events B.V. aangegeven tijdstip ter goedkeuring aan Dare Events B.V. te worden voorgelegd. Pas nadat de bedoelde goedkeuring is verkregen mogen de opbouwwerkzaamheden worden aangevangen. Dare Events B.V. behoudt zich het recht voor haar goedkeuring te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.

5. De standbouw dient standaard 250 cm hoog te zijn. De standbouw dient tweezijdig tot de volledige hoogte te worden afgewerkt.

6. De plaatsing van een achterwand en twee zijwanden is verplicht, tenzij de exposant een hoek-, kop-, of eilandstand is toegewezen. Hoek-, kop-, en eilandstands dienen als zodanig te worden ingericht. Bij een hoekstand is het plaatsen van een achterwand en 1 zijwand verplicht. Bij een kopstand is het plaatsen van een achterwand verplicht. Bij een eilandstand mag elke gangpadzijde conform het bepaalde in lid 7 worden dichtbebouwd.

7. Elke gangpadzijde van een standruimte mag voor maximaal 50%, met een maximum van 3 meter, worden dichtgebouwd.

8. Dare Events B.V. heeft ter zake van de standbouw het recht afwijkende voorschriften te geven.

9. Dare Events B.V. zal de standruimte aangeven middels plaatsaanduidingen op de vloer, terwijl de stand zelf kan worden voorzien van een plaatsaanduiding, alles op een door Dare Events B.V. te bepalen plaats en wijze. De exposant is niet gerechtigd de plaatsaanduidingen te verwijderen, te verplaatsen of te wijzigen.

10. Indien de inrichting en/of opbouw van de standruimte, naar het oordeel van Dare Events B.V. niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen, kan Dare Events B.V. voor rekening en risico van de exposant al die voorzieningen treffen die zij nodig acht.

Artikel 9 Te exposeren artikelen

1. De exposant is verplicht tijdens de gehele duur en gedurende de openingstijden van de beurs de standruimte met een voldoende assortiment artikelen en met voldoende personeel bezet te houden.

2. De exposant is niet gerechtigd in de standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de overeenkomst van deelname en/of tot het expositieprogramma van de beurs behoren.

3. De goederen van de exposant zijn en blijven gedurende de gehele periode van de beurs, inclusief de opbouw- en afbraakperiode, voor zijn eigen rekening en risico. Dare Events B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van de exposant.

4. Dare Events B.V. onthoudt zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen, waaronder geschillen over intellectuele eigendomsrechten, tussen exposanten.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 is de exposant, met het oog op het welslagen van de beurs, niet gerechtigd artikelen te exposeren of gebruik te maken van een bepaalde naams- of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.

6. Indien Dare Events B.V. dit verzoekt, dient de exposant aan te tonen, dat hij gerechtigd is de betreffende artikelen te exposeren of de betreffende naams- of merkaanduiding te gebruiken. Indien hieruit blijkt, dat de exposant handelt in strijd met het in het vorige lid bepaalde, of indien de exposant niet aan het verzoek van Dare Events B.V. kan voldoen, is Dare Events B.V. gerechtigd de betreffende artikelen voor rekening en risico van de exposant te (doen)verwijderen en alle overige maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht. Alsdan kan de exposant jegens Dare Events B.V. geen enkele aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.

7. Overige exposanten kunnen aan het in lid 4, 5 en 6 bepaalde jegens Dare Events B.V. geen rechten ontlenen.

Artikel 10 Gebruik van de standruimte

1. De exposant is niet gerechtigd:

a) de standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de ruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst van deelname is omschreven.
b) een zodanig gebruik van de standruimte te maken, dat andere exposanten of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van Dare Events B.V.
c) in of bij de standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dare Events B.V. en de accommodatieverhuurder. De exposant dient alle ter zake gegeven aanwijzingen strikt na te leven.
d) in of bij de standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur, tenzij expliciet door Dare Events B.V. toegestaan of ter beschikking gesteld.
e) gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn standruimte.
f) Buiten, boven of op de achterzijde van de standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen.
g) buiten de standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden.
h) fotografische, film- of video-opnamen te maken van andere objecten dan de eigen standruimte, welk recht uitsluitend aan Dare Events B.V. is voorbehouden.
i) entreegelden of een andersoortige vergoeding te vragen van bezoekers voor het bezoeken van de standruimte of het daarin bijwonen van demonstraties, presentaties en dergelijke.
j) in of rond zijn stand activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van Dare Events B.V., schadelijk kunnen zijn voor de beurs in haar algemeenheid, zoals activiteiten die beledigend kunnen zijn voor bepaalde (groepen) mensen, activiteiten die indruisen tegen de wet, openbare orde en goede zeden, en activiteiten die anderszins het imago van de beurs schade toe kunnen brengen.
k) tijdens de beurs enig artikel aan een bezoeker, tegen gelijktijdige of nagenoeg gelijktijdige afgifte van het verkochte goed, te verkopen, tenzij directe verkoop gezien het karakter van de beurs gebruikelijk is.
l) onder de bezoekers van de beurs een enquête te (doen) houden, tenzij zulks schriftelijk en expliciet door Dare Events B.V. is toegestaan.
n) De exposant dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn standruimte en de daarin aanwezige goederen, tenzij door de accommodatieverhuurder ter zake bindende voorschriften zijn uitgevaardigd.

Artikel 11 Catering

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de catering tijdens de beurs uitsluitend voorbehouden aan de accommodatieverhuurder dan wel een door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde.

2. Het is de exposant niet toegestaan consumpties en/of genotsmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken, tenzij op nader overeen te komen voorwaarden door de accommodatieverhuurder dan wel door de accommodatieverhuurder ingeschakelde derde vooraf schriftelijke ontheffing is verleend. Als uitzondering op het hier voorgaande geldt dat het verstrekken van kleine consumpties aan bezoekers van de standruimte door de exposant wel is toegestaan.

Artikel 12 Vergunningen en ontheffingen

De exposant is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van alle ter zake van zijn beursdeelname eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen.

Artikel 13 Emballage

1. Gedurende de looptijd van een beurs kan Dare Events B.V. ruimte beschikbaar stellen voor de opslag van lege emballage.

2. Dare Events B.V. verstrekt kosteloos emballage-etiketten. Lege emballage die in door Dare Events B.V. aangewezen ruimten wordt opgeslagen, dient voorzien te zijn van genoemde emballage- etiketten.

Artikel 14 Aan- en afvoer van goederen

1. Het is de exposant niet toegestaan tijdens de openingstijden van de beurs goederen aan of af te voeren.

2. De exposant draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en inontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. Dare Events B.V. neemt geen goederen van de exposant in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

Artikel 15 Schoonmaak

De exposant is verplicht tijdens de beurs voor het schoonmaken van zijn standruimte zorg te dragen. Dare Events B.V. draagt zorg voor de schoonmaak van de overige ruimtes, zoals de gangpaden.

Artikel 16 Afvalverwijdering

1. De exposant dient zorg te dragen voor de verwijdering van al zijn afval conform de door de accommodatie - verhuurder gestelde voorschriften.

2. Dare Events B.V. is gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door de exposant achtergelaten afval bij hem in rekening te brengen.

Artikel 17 Afbraak

1. De exposant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de accommodatieverhuurder is bepaald.

2. De exposant is verplicht de standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van Dare Events B.V. en/of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van de exposant.

3. Achtergebleven goederen, waaronder begrepen afval, worden voor rekening en risico van de exposant verwijderd.

4. Hetgeen in dit artikel is bepaald ten aanzien van de afbraak van de standbouw is niet van toepassing indien de standbouw begrepen is in een door de exposant afgenomen standbouwpakketten.

Slotbepalingen

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten

1. Dare Events B.V. is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de beurs, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, logo(‘s) en het beursbeeld.

2. Dare Events B.V. kan de exposant het recht verlenen de (merk)naam, logo(‘s) en/of het beursbeeld te gebruiken voor promotionele doeleinden. Alsdan zal de exposant deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door Dare Events B.V. ter beschikking zijn gesteld. Het is de exposant derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan ter promotie van de beurs, of ze op enige wijze te vervormen.

3. Bij overtreding van het in lid 2 bepaalde, is de exposant verplicht op eerste verzoek van Dare Events B.V. het gebruik van het betreffende merk of de afbeelding te staken.

Artikel 19 Overige voorschriften en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

1. Dare Events B.V. is in het kader van een goed verloop van de beurs gerechtigd aanvullende (veiligheids-) voorschriften te geven.

2. De exposant is verplicht de in lid 1 bedoelde en voorts alle door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheidsvoorschriften (waaronder brandweervoorschriften) stipt na te leven en op te volgen.

3. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en enig ander voorschrift gegeven door Dare Events B.V., de accommodatieverhuurder of van overheidswege, dient de exposant contact op te nemen met Dare Events B.V.. Dare Events B.V. zal alsdan bepalen welk voorschrift in het specifieke geval prevaleert.

Artikel 20 Aansprakelijkheid

1. Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de exposant ter zake van zijn beursdeelname ingeschakelde derden, zoals stand/bouwers en leveranciers, alsmede op eventuele mede-exposanten van de exposant.

2. De exposant staat jegens Dare Events B.V. en de accommodatieverhuurder in voor, en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en alle overige voorschriften, zoals bedoeld in artikel 19.

3. Indien de exposant enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, of enig ander gegeven voorschrift als bedoeld in artikel 19 niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Dare Events B.V. gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet beperkt tot:

a) Het ontzeggen van de toegang tot de (opbouw van de) beurs;
b) de standruimte van de exposant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de exposant bepaalde goederen te verwijderen en op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;
c) de exposant deelname aan volgende beurzen te ontzeggen; een en ander onverminderd de verplichting van de exposant tot betaling van de volledige deelnamekosten en alle overige verschuldigde kosten.

4. De exposant is aansprakelijk voor alle (in-)directe schade die Dare Events B.V. lijdt ten gevolge van een aan de exposant toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of overige voorschriften zoals bedoeld in artikel 19, te vergoeden. De exposant vrijwaart Dare Events B.V. ter zake voor aanspraken van derden, waaronder de accommodatieverhuurder.

5. De exposant dient zich ter zake van zijn deelname aan de beurs afdoende te verzekeren.

6. Dare Events B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

7. Dare Events B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de exposant, diens personeel of bezoekers, ontstaan doordat de voorschriften uit deze Algemene Voorwaarden en de voorschriften als bedoeld in artikel 19 niet, niet tijdig of niet juist zijn opgevolgd.

8. Dare Events B.V. is niet aansprakelijk voor door de exposant geleden (in-)directe schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen de exposant en een derde (waaronder de accommodatieverschaffer) gesloten overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband met de beursdeelname van de exposant.

9. In het geval Dare Events B.V. aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van Dare Events B.V. in dat geval nooit het maximaal door haar verzekeraar uit te keren bedrag overstijgen.

Artikel 21 Wijzigingen en geschillen

1. Dare Events B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst van deelname te wijzigen. Van een dergelijke wijziging zal aan de exposant schriftelijk mededeling worden gedaan.

2. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Dare Events B.V..

3. Alle geschillen die ontstaan tussen Dare Events B.V. en een exposant naar aanleiding van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, zullen worden beslecht naar het Nederlandse recht door de bevoegde rechter te Utrecht.

4. De Nederlandse tekst van de overeenkomst van deelname, deze Algemene Voorwaarden of enige nadere overeenkomst naar aanleiding daarvan tussen partijen gesloten, is beslissend.

Het Comité van Aanbeveling kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld!

Waar DARE EVENTS B.V. zich met betrekking tot het organiseren van een beurs en/of evenement door een comité van aanbeveling laat adviseren, geven de leden van dat comité geheel belangeloos gevraagd en ongevraagd advies. De organisatie DARE EVENTS B.V. kan dit advies zonder verdere motivering terzijde leggen. De leden van het comité van aanbeveling zijn niet bevoegd om DARE EVENTS B.V. te vertegenwoordigen. De leden van het comité van aanbeveling zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig handelen van of nalaten door DARE EVENTS B.V. en hebben geen enkele contractuele band met de wederpartij in het kader van het organiseren van de vakbeurs en/of evenement. DARE EVENTS B.V. vrijwaart de leden van het comité van aanbeveling tegen alle aanspraken van derden.

© 2024 Dare Events | Website by The Dare Company | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring